Nowości

Może się okazać, że nie mamy w ogóle pomysłu na to, jak powinny wyglądać wnętrza naszego domu. Podoba nam się tyle różnych pomysłów, a jak mamy jakiś wybrać i zastosować u siebie, to nagle nie bardzo wiemy który i okazuje się, że to wszystko wcale nie jest tak proste, jak pierwotnie nam się wydawało, a co się z tym wiąże, nie jest też bezstresowe.

 

Wynajmijmy ekspertów

 

Na szczęście możemy wynająć tutaj ekspertów, którzy będą potrafili nam doradzić, jakie rozwiązania najlepiej mogą się sprawdzić w naszym domu. Może się okazać, że dzięki ich pomysłom, nawet mała przestrzeń, będzie wydawała się znacznie większa, a fakt że wszystko będzie miało swoje odpowiednie miejsce, sprawi że naprawdę dobrze będziemy się czuli w tych pomieszczeniach i chętnie będziemy w nich przebywali.

 

Na początku rysunki

 

Oczywiście to nie jest tak, że taki architekt wejdzie, zrobi wszystko co trzeba, a my efekt końcowy zobaczymy dopiero po wszystkim. Nie, najpierw zostaną wykonane odpowiednie rysunki, na których będziemy mogli zobaczyć umiejscowienie szaf i wszystkich innych mebli. Dopiero kiedy zatwierdzimy takie rysunki, przystąpi on do realizacji swojego pomysłu, a my będziemy przez cały czas spokojni o to, że faktycznie ten pomysł nam się spodoba.

 

Warto pamiętać, że architekci mają sporo doświadczenia w tego typu sprawach, do tego znają rozwiązania, których my możemy nie znać, a to oznacza, że są w stanie nam zaproponować takie aranżacje wnętrz, w których będziemy się dobrze czuli, mimo upływu kolejnych lat.

Jak zostać Architektem…

rchitekt to osoba zaj­mu­jąca się pro­jek­towaniem i wznosze­nie budowli. Architekt jest zawo­dem inter­dyscy­pli­narnym – łączą­cym w sobie różne dziedziny nauki. Wśród architek­tów można wyróżnić urban­istów (architek­tów miast), rural­istów (architek­tów terenów wiejs­kich), architek­tów kra­jo­brazu oraz architek­tów wnętrz(budynków i pomieszczeń). W Polsce według ustawy, praca architekta polega na współt­worze­niu kul­tury przez pro­jek­towanie architek­ton­iczne obiek­tów budowlanych, ich przestrzen­nego otoczenia oraz ich real­iza­cję, na nad­zorze nad pro­ce­sem ich pow­stawa­nia oraz na edukacji architektonicznej. Jaki powinien być architekt? Jakie predys­pozy­cje powinien mieć architekt? Architekt powinien posi­adać uzdol­nienia plas­ty­czne i tech­niczne, wyobraźnie przestrzenną, a także znać mate­ri­ały budowlane oraz sztukę kon­struk­torską. Nie zaszkodzi kreaty­wne, niesz­ablonowe myśle­nie i pomysłowość. W dzisiejszych cza­sach nie do przece­nienia jest dobra obsługa spec­jal­isty­cznych pro­gramów komputerowych. Jak zostać architektem? Żeby zostać architek­tem należy ukończyć stu­dia na kierunku architek­tura i urban­istyka. To jed­nak nie wystar­czy, aby rozpocząć samodzielną pracę. Do uzyska­nia uprawnień architekta budowlanego konieczne jest odby­cie trzylet­nich prak­tyk zawodowych, a także zdanie teo­re­ty­czno – prak­ty­cznego egza­minu na architekta przeprowadzanego przez Okrę­gowe Izbę Architek­tów. Składa się on z części pisem­nej i ust­nej. Ostat­nim krok­iem po zda­niu egza­minu jest zapisanie się do odpowied­niej izby architek­tów i opła­canie comiesięcznej składki – jest to oblig­a­to­ryjne, jeśli architekt chce wykony­wać funkcje tech­niczne w budownictwie. Ile zara­bia architekt? Zarobki architekta różnią się w zależności od stażu pracy oraz pra­co­dawcy. Początku­jący architekt, może liczyć na 1500 – 2000 zł. Śred­nie pod­sta­wowe wyna­grodze­nie architek­tów wynosi ok 5500zł zł. Nato­mi­ast 10% architek­tów przekracza 12000 miesięcznie.

2 thoughts on “Mogą nam zaprojektować nasze wnętrza

  1. Jagoda pisze:

    My skorzystaliśmy z takiej kompleksowej usługi.

  2. Marian pisze:

    U nas też wszystkim zajął się architekt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share Article: