Nowości

Możemy powiedzieć ogólnie czego oczekujemy i zostawić architektowi wolną rękę, tak aby zobaczyć, co konkretnie nam on zaproponuje. Jednak możemy też spokojnie usiąść i powiedzieć dokładnie czego oczekujemy, co chcemy mieć, czego kategorycznie nie chcemy u siebie widzieć. Wówczas może się okazać, że łatwiej będzie nam od razu uzyskać taki efekt, jak chcieliśmy.

 

Oni są otwarci na nasze propozycje

 

Wiadomo, że architekci mają swoje pomysły, mają swoje doświadczenia i chcą zrobić wszystko tak, abyśmy byli jak najbardziej zadowoleni. To jednak nie oznacza, że nie są otwarci na nasze propozycje. Oczywiście może się okazać, że to co chcielibyśmy wykonać, nie będzie realne do przeprowadzenia, ale może się też okazać, że przy naniesieniu niewielkich zmian, wszystko będzie możliwe. Dlatego też warto dokładnie i szczegółowo przedstawić nasze oczekiwania, tak aby architekt od razu wiedział, nad czym powinien pracować.

 

Warto wszystko sprawdzić

 

Jeżeli będziemy widzieli wcześniejsze prace danego architekta, to łatwiej będzie nam powiedzieć, w jakim stylu on pracuje. To też pozwoli nam ocenić, na ile sam z siebie będzie spełniał nasze oczekiwania, a na ile powinniśmy mu dokładniej powiedzieć, czego oczekujemy. Dodatkowo warto patrzeć na projekt na różnych etapach, tak aby reagować od razu, gdy nie będzie nam coś pasowało.

 

Architekci mają wiele pomysłów, ale my cały czas mamy szansę mówić im otwarcie o swoich oczekiwaniach, dzięki czemu będziemy brali aktywny udział w projektowaniu.

Jak zostać Architektem…

rchitekt to osoba zaj­mu­jąca się pro­jek­towaniem i wznosze­nie budowli. Architekt jest zawo­dem inter­dyscy­pli­narnym – łączą­cym w sobie różne dziedziny nauki. Wśród architek­tów można wyróżnić urban­istów (architek­tów miast), rural­istów (architek­tów terenów wiejs­kich), architek­tów kra­jo­brazu oraz architek­tów wnętrz(budynków i pomieszczeń). W Polsce według ustawy, praca architekta polega na współt­worze­niu kul­tury przez pro­jek­towanie architek­ton­iczne obiek­tów budowlanych, ich przestrzen­nego otoczenia oraz ich real­iza­cję, na nad­zorze nad pro­ce­sem ich pow­stawa­nia oraz na edukacji architektonicznej. Jaki powinien być architekt? Jakie predys­pozy­cje powinien mieć architekt? Architekt powinien posi­adać uzdol­nienia plas­ty­czne i tech­niczne, wyobraźnie przestrzenną, a także znać mate­ri­ały budowlane oraz sztukę kon­struk­torską. Nie zaszkodzi kreaty­wne, niesz­ablonowe myśle­nie i pomysłowość. W dzisiejszych cza­sach nie do przece­nienia jest dobra obsługa spec­jal­isty­cznych pro­gramów komputerowych. Jak zostać architektem? Żeby zostać architek­tem należy ukończyć stu­dia na kierunku architek­tura i urban­istyka. To jed­nak nie wystar­czy, aby rozpocząć samodzielną pracę. Do uzyska­nia uprawnień architekta budowlanego konieczne jest odby­cie trzylet­nich prak­tyk zawodowych, a także zdanie teo­re­ty­czno – prak­ty­cznego egza­minu na architekta przeprowadzanego przez Okrę­gowe Izbę Architek­tów. Składa się on z części pisem­nej i ust­nej. Ostat­nim krok­iem po zda­niu egza­minu jest zapisanie się do odpowied­niej izby architek­tów i opła­canie comiesięcznej składki – jest to oblig­a­to­ryjne, jeśli architekt chce wykony­wać funkcje tech­niczne w budownictwie. Ile zara­bia architekt? Zarobki architekta różnią się w zależności od stażu pracy oraz pra­co­dawcy. Początku­jący architekt, może liczyć na 1500 – 2000 zł. Śred­nie pod­sta­wowe wyna­grodze­nie architek­tów wynosi ok 5500zł zł. Nato­mi­ast 10% architek­tów przekracza 12000 miesięcznie.

2 thoughts on “O wszystkim trzeba rozmawiać

  1. Kasia pisze:

    Ja zostawiłam całkowicie wolną rękę architektowi

  2. Lidka pisze:

    Ja bym tak nie potrafiła. Musiałabym wiedzieć, że on dokładnie rozumie, czego od niego oczekuję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Share Article: